Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Medisch Pedicure Praktijk/Mooi Zo en een cliënt, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

• Diensten

Medisch Pedicure Praktijk Laura van Eijkeren?Mooizo Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren

• Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch via de mail of online worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk uiterlijk 24 voorafgaande aan de afspraak aan Laura van Eijkeren door te geven. De afmelding kan telefonisch of per email geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Medisch Pedicure Praktijk Laura van Eijkeren / MooizoBeauty 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan de cliënt doorberekenen.

 • Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Tarieven en betaling

Medisch Pedicure Praktijk Laura van Eijkeren / Mooizo Beauty vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21 % btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

 • De cliënt dient na afloop van behandeling de betaling contant op per pin betaling te voldoen. In uitzonderlijke gevallen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen.

• Medisch Pedicure Praktijk Laura van Eijkeren/Mooizo Beauty  is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

 • Voor cliënten de vallen onder de ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut.

 • Persoonsgegevens

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle relevante gegevens voor een goede beroepsuitoefening aan de Medisch Pedicure . De persoonlijke gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts, podotherapeut of medisch specialist. De client heeft altijd recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

• Geheimhouding

 Medisch Pedicure Praktijk laura van eijkeren/ Mooizo Beauty  verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling. • De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, .

• Aansprakelijkheid

Medisch Pedicure Praktijk Laura van Eijkeren/ Mooizobeauty  kan niet aansprakelijk gesteld worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. • Medisch Pedicure Praktijk  Laura van Eijkeren/ Mooizobeauty is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging, of diefstal van persoonlijke eigendommen die door de cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging en diefstal

De client is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan meubilair, instrumenten en/of materialen van Medisch Pedicure Praktijk  Laura van Eijkeren/ Mooizobeauty. .

Klachten

Indien een client een klacht heeft over de behandeling moet dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Medisch Pedicure Praktijk  Laura van Eijkeren/ Mooizobeauty •

 • Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaardbare normen te gedragen. Indien een client na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure Praktijk  Laura van Eijkeren/ Mooizobeauty het recht de client de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

Recht

Op welke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Praktijk Laura van Eijkeren/ Mooizobeauty en client is het Nederlandse recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst steeds bepalend. •